KENTSEL DÖNÜŞÜM


Kentsel Dönüşüm Hakkında

* Yapı sahibi, binasının risk durumunu tespit ettirmek için, tapu ve kimlik fotokopisi ile Bakanlıkça lisanslandırılmış olan bir kuruluşa başvurur.

* Riskli yapılar 02.07.2013 tarih ve 28695 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Riskli Yapıların Tespit Edilmesine İlişkin Esaslar hükümleri kapsamında yapılacak çalışmalara göre tespit edilir.

* Sonuçların değerlendirilerek bina risk tespiti yapılır ve rapor hazırlanır.

* Bina, lisanslı kurum veya kuruluş tarafından incelenerek risk tespit raporu tanzim edilir ve hazırlanan rapor incelenmek üzere 10 iş günü içinde Müdürlüğe gönderilir.

* İlgili yönetmeliğe uygun olarak hazırlanmış raporlar kabul edilir ve sistem üzerinden de onaylanır.

* İlgili tapu müdürlüğünce, söz konusu yapı ile ilgili olarak tapu kütüğüne “riskli yapı” belirtmesi işlenir ve durum hak sahiplerine tebliğ edilir.

* Hak sahiplerine yapılacak olan tebligatta, “yapının riskli olarak tespit edildiği, tebligat tarihinden itibaren 15 gün içinde riskli yapı tespitine karşı Müdürlüğe itiraz dilekçesi verilebileceği, 60 günden az olmamak üzere idarece belirlenecek süre içinde yapının yıktırılması gerektiği” hususları yer alır.

* Tapu tarafından yapılan tebligat tarihinden itibaren 15 gün içinde sahipler veya kanuni temsilcileri tarafından riskli yapı tespitine karşı itiraz için İl Müdürlüğüne dilekçe ile başvurulabilir.

* Yapılan inceleme sonucunda itirazın reddedilmesi veya riskli yapı tespitine itiraz süresi içerisinde itiraz edilmemesi suretiyle, riskli yapı tespitinin kesinleşmesi halinde yıkım sürecine girilir.

* İlgili idare tarafından tebligat yoluyla riskli olarak tespit edilen taşınmazın maliklerine 60 günden az olmamak üzere süre verilerek yapının yıktırılması istenir.

* Yapı sahiplerinin müracaatı üzerine, idare tarafından yıkım ruhsatı düzenlenir.

* Verilen süreler içinde, riskli yapıların sahibince yıktırılmaması halinde, riskli yapılara elektrik, su ve doğal gaz verilmemesi ve verilen hizmetlerin durdurulması ilgili kurum ve kuruluşlardan istenilir ve sahiplere verilen süreler içinde riskli yapıların yıktırılmadığı mülki amire bildirilir.

* Üzerindeki bina yıkılarak arsa haline gelen parsel ile ilgili ortak bir karar alınarak binanın yapımı ile ilgili anlaşma yapılır.

* Alınan karar tutanağa bağlanır ve karara katılan sahiplerce imzalanır. Bu karar, karara katılmayanlara ve toplantıya iştirak etmeyenlere noter vasıtasıyla tebliğ edilir.

* Tebliğde; 15 gün içinde kararı kabul etmeyenlerin arsa paylarının anlaşma sağlayan diğer paydaşlara açık artırma usulü ile satılacağı, satış gerçekleşmezse Bakanlıkça Hazine adına alınacağı belirtilir.

* Paydaşların kararı ile yapılan anlaşmaya göre yeni yapının uygulama ve anahtar teslimi gerçekleştirilir.
Deprem Yönetmeliği:
https://webdosya.csb.gov.tr/db/destek/editordosya/1_3_2007_Deprem_Yonetmeligi.pdf

Türkiye’nin yüzde 96’sının deprem bölgesinde olduğu dikkate alınırsa ve birinci derece deprem bölgesinde bulunması açısından özellikle İstanbul’da bulunan ve 2007’de yürürlüğe giren “Afet bölgelerinde yapılacak yapılar” hakkında yönetmeliğinden (deprem yönetmeliği) önce yapılan binaların çoğu olası Büyük İstanbul Depremi’nde ciddi hasarlar görecek veya kullanılmaz hale gelecektir.

Bu yönetmelik türkiye deprem bölgeleri haritasıyla belirlenmiş tehlikeli bölgelerde yapılacak yapıların, depreme dayanıklı olarak inşa edilebilmesi için gereken hesap esasları ve yapım kurallarını, binaların önem derecesi ve yerel zemin koşullarını da dikkate alarak belirleyen bir yönetmeliktir. Bu açıdan 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve 6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği büyük bir şans olarak görülmelidir ve binaların depreme dayanıklılığını ölçmek amacı ile Riskli Yapı Tespiti Raporu hazırlanmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın görevlendirdiği bir kuruluşa başvurulmalıdır.

Ortalama 100 yılda bir olduğu düşünülürse yakın gelecekte olması kuvvetle muhtemel olan İstanbul Depremi’nde hala riskli bir yapıda oturmanın can ve mal güvenliğiniz açısından büyük risk taşıdığı aşikardır. Riskli Yapı 6306 sayılı Kanun’da “Riskli alan içinde veya dışında olup ekonomik ömrünü tamamlamış olan ya da yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı ilmi ve teknik verilere dayanılarak tespit edilen yapı” olarak tanımlanmıştır. Bu sebeplerden ötürü Riskli Yapı Tespiti Raporu’na başvurup Kentsel Dönüşüm’ün avantajlarından yararlanmak için geç kalmayınız.
Özellikle İstanbul , İzmir , Ankara başta olmak üzere büyükşehirlerimizdeki çarpık kentleşme ve plansız büyüme sonucu kentlerimiz olası bir depremde büyük bir felaketin eşiğine gelebilir. Bu durumun başlıca sorumluları kaçak yapılaşma, eksik imalatlar , projesine uygun olmayan imalatlar, ve standart dışı yapı malzemesi kullanımıdır.

1999 depreminden sonra yürürlüğe giren deprem yönetmeliği ile beraber hazır beton dökülmesi zorunlu hale getirilmiş yapı denetim firmaları işe dahil edilmiştir. 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve 6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde artık riskli yapıları yeniden projelendirip çağdaş mimari anlayışa uygun şekilde yeniden inşa edilmesinin önü açılmıştır. Kentsel Dönüşüm’ün en büyük avantajı olarak depreme dayanıklı bir yapı sahibi olmak görülebilir.

Ayrıca normalde bir inşaat yapılırken ödenmesi gereken vergi ve harçlardan muaf olunması en büyük avantajlardan birisidir. Bunun dışında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından vatandaşa yapılan geri ödemesiz kira yardımı ödemesi kentsel dönüşümün en büyük avantajlarından birisidir. Bunun dışında anlaşmalı bankalardan 2 yıl geri ödemesiz ve faiz destekli ve uygun faizli avantajlı kredi alma imkanına sahip olunması kentsel dönüşümün en önemli avantajlarından biridir. Yeni yapılan yapıda can güvenliğinizin sağlanmasının yanı sıra yeni dairenizin değer artışını da göz önünde bulundurursanız ekonomik açıdan da kentsel dönüşümün çok avantajlı olduğunu görebilirsiniz.
Kensendönüşüm her parsel için m2 birim fiyatı farklı çıkabilir.
Söz konusu parselde büyüme küçülme örnekleri olabilir daha önce imara aykırılığı varsa yani yeni projede aynı m2 alamayabilir veya yola terk yeşil alana terki varsa binadan küçülme olabilir o yüzde her parsel ayrı değerlendirilir.
Binada söz konusu parselde örnek müteahhit kat karşılığı daire veye dükan kalmıyorsa ücret karşılığı yapar veye anlaşırsa buna tahüt eder bunun gibi ve benzeri kenserdönüşüm işlerde örnek sözleşmemiz vardır.
Söz konusu kentsel dönüşümde devlet yasasıyla kat malikleri ve müteahhiti güvence altına almıştır müteahhitte belediyeye yüzde 10 parayı yatırılır ta ki iskanı alana kadar garanti altına alır.